Vellykket Netværksmøde i Det Arktiske Hus den 7. november 2017

 

Vellykket netværksarrangement i Det Arktiske Hus tirsdag d. 7. november

Tirsdag d. 7. november, afviklede Arctic Education Network et netværksarrangement i Det Arktiske Hus i Aalborg. Mødet fokuserede på hvordan, der skabes gode overgange for grønlandske studerende i forbindelse med deres studieliv.

Arrangementet bød på to spændende oplæg. Den ene af mødets oplægsholdere var forstander, Jens Hvid, fra Galtrup Musik- og Idrætsefterskole, som er en nordjysk efterskole med mange grønlandske elever. Jens introducerede deltagerne til efterskolens særlige indsatser og initiativer rettet mod grønlandske efterskoleelever. Formålet er at skabe integration, trivsel og gode oplevelser, samt forberede eleverne på en eventuel fortsættelse i det danske uddannelsessystem.

Skolen er også behjælpelig med at hente og at bringe eleverne til og fra Aalborg Lufthavn i forbindelse med deres ankomst og hjemrejse til Grønland. Derudover stiller skolen praktisk udstyr og faciliteter til rådighed for de grønlandske elever som alle har det til fælles, at de rejser langvejs fra.

De grønlandske elever på Galtrup Efterskole går alle i samme klasse og undervises i fagene dansk, matematik og engelsk. Under opholdet bliver eleverne derudover tilknyttet en grønlandsk ressourceperson, som har til opgave at hjælpe dem med de sproglige-, kulturelle og sociale udfordringer, som de støder på i hverdagen. Galtrup Efterskoles ordninger og initiativer, har blandt andet ført til en bedre trivsel og en højere gennemførelsesprocent.

Efterskolen deltager årligt i uddannelses- og erhvervsmessen, Seashow, der afholdes i Grønland, og i andre fora hvorigennem der rekrutteres nye efterskole elever.

Arrangementets anden oplægsholder var studievejleder, Maria Paninnguaq Rafaelsen, som til dagligt arbejder i uddannelsesafdelingen i det Grønlandske Hus i Aalborg.

Maria introducerede deltagerne til uddannelsesenhedens daglige funktion og rolle, som består i at hjælpe og vejlede grønlændere, som enten er i gang med en uddannelse, eller som overvejer at påbegynde en uddannelse i Region Nordjylland. Uddannelsesenheden administrerer uddannelsesstøtte og en række særydelser, som de grønlandske studerende er berettiget til. Herudover vejleder enheden de grønlandske studerende om uddannelsesrelaterede spørgsmål, såsom uddannelsers indhold, struktur og optagelseskrav.

Ikke mindst er enheden med til at understøtte og forberede de studerende på de kulturelle, sociale og sproglige udfordringer og barrierer, der er forbundet med selve overgangen fra Grønland til Danmark.

Maria introducerede endvidere deltagerne til den årlige grønlandske uddannelseskaravane, som uddannelsesenheden deltager i, hvor uddannelsesvejledere besøger en række byer og uddannelsesinstitutioner i Grønland og yder vejledning til grønlandske studerende.

Der er pr. 2017 registreret ca. 800 studieaktive grønlandske studerende i Danmark, hvoraf omtrent 135 studerer i Region Nordjylland.

Der var et stor fremmøde til arrangementet og mødets præsentationer blev efterfulgt af en spændende dialog samt videns- og ideudveksling blandt mødets deltagere, som hovedsageligt bestod af repræsentanter fra nordjyske og grønlandske uddannelsesinstitutioner.

Under mødet blev der præsenteret en række forslag til hvad, der fremadrettet kan gøres for at skabe rammer og sammenhæng med henblik på at sikre den gode overgang for de grønlandske studerende.

Arctic Education Network arbejder for at fremme samarbejde mellem grønlandske og nordjyske uddannelsesinstitutioner. Derover arbejder netværket for at skabe tiltag, der kan give elever og studerende den bedst mulige vej gennem uddannelsessystemet.

Foto: Jesper Hansen, Arctic Business Network